Nazwa pełna

„FUNDACJA GOSPODARCZA-BEZROBOTNYM – SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK-BYDGOSZCZ” 

Forma prawna Fundacja

KRS 0000251528

NIP 5832930717 

REGON 220188826 

Data rejestracji: 21 lutego 2006 r.

Adres siedziby: Wita Stwosza 73 / 32, 80-308 Gdańsk, Polska

ZARZĄD FUNDACJIORGAN REPREZENTACJI

Sposób reprezentacji: Prezydent kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

Sławomir Czesław Ziembiński – tel. +48 501510605

CEL DZIAŁANIA:

1. Popieranie i promocja różnych form działalności.

2. Promocja młodego pokolenia.

3. Współpraca z organizajacjami rynku pracy w kraju i zagranicą.

4. Skupienie wokół fundacji, pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych i charytatywnych, działaczy których celem jest ochrona bezrobotnych i tworzenie nowych miejsc pracy.

5. Inspirowanie pomocy prawnej, finansowej i rzeczowej przy szukaniu pracy i tworzeniu własnych firm.

6. Pośrednictwo pracy.

7. Pomoc prawna, rzeczowa i finansowa rodzinom osób bez zatrudnienia.

8. Inspirowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatow, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

10. Inspirowanie, organizowanie i koordynacja współpracy w dziedzinach: gospodarczej i kultuaralno-oświatowej, sportowej, zdrowego stylu życia, pomocy osobom niepełnosprawnym, zmniejszania liczby osób nie mających zatrudnienia, pomiędzy organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz władzami województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

11. Pomoc finansowa, prawna i fundowanie stypendiów naukowych oraz zakup potrzebnego sprzętu do nauki dla dzieci i młodzieży osób pozostających bez pracy nie z własnej winy.